FSRA# 13047 Valko Financial Ltd.

Tom Goyak

Ontario #M22001805